Бакун О.В.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

К. МЕД. Н., АСИСТЕНТА КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ БАКУН О.В. ЗА 2003-2011РР.

 

 

№ п/п

Назва статті, тез, монографій, підручників, брошур, тощо

Вид видання

Видавництво, журнал, збірник

Кіль-кість сторі-нок

Прізвища авторів

 

1

Гормонотерапия

посткастрационных

нарушений

тези

Вестник Российского

государственного медицинского

университета.-Москва,2003 .-№2

(28).-С.81-82

1

Ніцович LP.,

Бакун О.В.

 

2

Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів

раціоналізаторська пропозиція

БДМА, Чернівці

1

Андріець О.А., Юзько О.М., Бегаль Л.В.,

Хитра А.О.,

 Бакун О.В.

 

3

Деякі аспекти щодо вивчення системного імунітету у дівчаток та підлітків із запальними процесами статевих органів

тези

Матеріали 58 науково-практичної конференції студентів та підлітків молодих вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини", 28-31 жовтня 2003 р.

1

Бакун О.В., Андрієць О.А.

 

4

Онкологічний ризик та

роль замісної

гормональної терапії у

жінок в менопаузі

тези

Матеріали X конгресу СФУЛТ.-

2004,- Чернівці-Київ-Чікаго.-

С.170-171

1

Юзько О.М.,

Шипитко М.Д.,

Бакун О.В.,

Лакуста Н.М.

 

 

5

Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів.

деклараційний патент на винахід

№ 63681 А від 15.01.2004. Бюл. №1.

 

Андрієць О.А., Юзько О.М., Бегаль Л.В., Хитра А.О., Бакун О.В

 

6

Дослідження системного імунітету в підлітків із запальними процесами статевих органів

тези

Матеріали IV Національного конгресу патофізіологів України міжнародною участю 26-28 травня 2004 p., Чернівці.-С.11

1

Бакун О.В.

 

7

Гормональні зміни у дівчаток з пубертатними менорагіями

тези

Матеріали X конгресу СФУЛТЧернівці-Київ-Чікаго.-2004.-С.133-134.

2

Бакун О.В.

 

8

Гормональні та імунологічні зміни в дівчаток із пубертатними матковими кровотечами

стаття

Буковинський медичний вісник. - 2004. - Т.8, №2. - С18-20.

3

Бакун О.В.

 

 

9

Вагітність, роди та стан новнароджених після екстракорпорального запліднення

тези

Матеріали конференції «Здорова дитина: здоровій дитині та її сім’ї». – С.72.

1

Юзько О.М., Юзько Т.А., Бакун О.В.

 

10.

Вплив плазмаферезу на гормональний гомеостаз жінок із безпліддям трубного генезу на етапі підготовки до запліднення in vitro

стаття

Biomedical and biosocial anthropology.–2006.–№7.–С.116–118.

3

Бакун О.В.

 

11.

Спосіб лікування загрози невиношування вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій

деклараційний патент України на корисну модель

№11622, МПК А 62 С 35/00, А 61 М 1/36.   Опубл. 16.01.06. Бюл. №1

 

Бакун О.В., Юзько О.М.

 

12.

Методи лікування автоімунного оофориту (огляд літератури)

стаття

Буковинський медичний вісник.–Т.10.–№3.–2006.–С.137–141.

5

Бакун О.В.

 

13.

Плазмаферез в програмі допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури)

стаття

Репродуктивное здоровье женщины.–2006.–№2(26).–С.156–158.

3

Бакун О.В., Юзько О.М.

 

14.

Характеристика рівня антиоваріальних антитіл в нормі і при патології

стаття

Здобутки клінічної і експериментальної медицини.–2007.–№1.–С.99–101.

3

Бакун О.В.

 

15.

Концентрація гіпофізарних гормонів в крові жінок із безпліддям

стаття

Здоровье женщины.–2007.–№1.–С.186-187.

2

Бакун О.В.

 

16.

Вплив плазмаферезу на імунологічні показники у жінок з безпліддям трубного походження при заплідненні in vitro

стаття

Репродуктивное здоровье женщины.–2007.–№1.–С.194–197.

4

Юзько О.М., Бакун О.В.

 

17.

Деякі аспекти впливу плазмаферезу на гормональний гомеостаз

тези

Матеріали IV міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених.-Чернівці: Хист, 2007.- №2.-С.18.

1

Бакун О.В.

 

18.

Показники рівня антиоваріальних антитіл у жінок із безпліддям

тези

Збірник тез 76 міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Працюємо, творимо, презентуємо”, 25–27 квітня 2007 р.,  Івано-Франківськ.–С.142.

1

Бакун О.В.

 

19.

Визначення антиоваріальних антитіл у жінок із безпліддям

стаття

Biomedical and biosocial anthropology.–2007.–№8.–С.59–61.

3

Бакун О.В.

 

20.

Оцінка стану новонароджених після екстракорпорального запліднення

тези

Матеріали науково-практичного симпозіуму “Хірургічні аспекти захворювань кишечника у дітей”.-Чернівці, 2008.-С.77.

1

Бакун О.В.

 

21.

Ефективність плазмаферезу за показниками окремих цитокінів жінок з безпліддям трубного генезу

тези

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених “Медична наука: сучасні досягненя та інновації”.-Харків, 2008.- С.3-4.

2

Бакун О.В., Купчанко В.Г.

 

22.

Фізичні чинники у комплексному лікуванні жінок, хворих на генітальний туберкульоз

стаття

Клінічна та експериментальна патологія.-Т.7.-№4.-2008.-С.57-59.

3

Польова С.П., Ніцович І.Р., Бербець А.М., Бакун О.В.

 

23.

Молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу у вагітних

стаття

Клінічна та експериментальна патологія.-Т.7.-№4.-2008.-С.35-37.

3

Польова С.П., Бажора Ю.І., Бербець А.М., Бакун О.В.

 

24.

Клініко-морфологічна діагностика і лікування дисфункції плаценти у вагітних, хворих на туберкульоз

стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2009. – Т.8, №1. – С.10-14.

3

Польова С.П., Давиденко І.С., Бербець А.М., Бакун О.В.

 

25.

Вплив плазмаферезу  на рівень антиоваріальних антитіл

стаття

Клінічна та експериментальна патологія.-Т.7.-№4.-2008.-С.2-4.

3

Бакун О.В.

 

26.

Влияние плазмафереза на концентрацию некоторых цитокинов у женщин с бесплодием

тези

Аллергология и иммунология.-Т.10.-№1.-2009.-С.89.

1

Бакун О.В.

 

27.

Концентрація цитокінів у крові жінок із безпліддям

тези

Матеріали VI міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених.-Чернівці: Хист, 2009.- №11.-С.19.

1

Бакун О.В., Гонтюк Р.Я., Штефуряк Т.М.

 

28.

The level of antiovarian antibodies in infertile women

тези

Український медичний альманах.- 2009.- Т. 12.-№1.-С.8.

1

Bakun O.V., Shtefuryak T.N., Hontyuk R.Y.

 

29.

Імунорегулююча дія плазмаферезу у жінок з безплідністю трубного походження

тези

Матеріали VII міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених.-Чернівці: Хист, 2010.- №12.-С.10.

1

Бакун О.В., Штефуряк Т.М.

 

30.

Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес з дисципліни “Акушерство та гінекологія”

тези

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи”.-Тернопіль, 2010.-С.278-280.

1

Польова С.П., Лакуста Н.М., Семеняк А.В., Бакун О.В.

 

31.

Вплив плазмаферезу на показники цитокінів у жінок з безплідністю трубного ґенезу

тези

Матеріали 2-го наукового симпозіуму «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастероентеролоії».  – Чернівці, 2010.– С.108-109.

1

Бакун О.В., Купчанко В.Г., Бабінська Л.В.

 

32.

Вплив плазмаферезу на показники гуморальної ланки системного імунітету в жінок із безплідністю трубного походження

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т.13, №2. – С.3-5

3

Бакун О.В.

Купчанко В.Г.

Бербець А.М.

 

33.

Case story

(Історія хвороби для англомовних студентів).

навчально-метод.

посібн

Case story (Історія хвороби). Рекомендовано ЦМК БДМУ.- Чернівці: Медуніверситет, 2010.- 30 с.

30

Bakun O.V., Poljova S.P., Nitsovych I.R.

 

34.

Визначення рівня антиоваріальних антитіл у жінок з хронічним сальпінгітом

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. 9, № 4 (34). – С. 2-4

3

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.,

Семеняк А.В..

 

35.

Взаємозв¢язки між деякими показниками гемостазу у жінок із невиношуванням у ранні терміни гестації

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. № 1.- С. 6-10

  5

Бербець А.М.,

Бакун О.В.,

Знак В.М.

 

36.

Застосування фітопрепаратів при гіпогалактії

стаття

Таврійський медико-

біологічний вісник. – 2011. № 1.- С. 245-247

  3

Бакун О.В.,.

Купчанко В.Г.

Бербець А.М.

 

 

37.

Гіпогалактія як прояв ускладнень післяпологового періоду

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-2011.-С.21-25

5

Бакун О.В.,.

Купчанко В.Г.

Бербець А.М.,

Андрієць О.А.

 

38.

Special features in the course of postnatal period in women with hypogalactia using phytomedications

стаття

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії і фармакології». – Лондон, 2011.-С.31-32

  3

Бакун О.В.,.

Купчанко В.Г.

Бербець А.М.,

Ніцович І.Р.

 

39.

Основні показники факторів неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту жінок  з безпліддям

тези

8 міжнародна  медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених – 29-31 березня 2011 р. Хист

1

Бакун О.В.,

Бобак С.Б., Сумарюк В.І

 

40.

Рівень антиоваріальних антитіл у жінок з безпліддям на тлі хронічного сальпінгоо-офориту

тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2011. – С.18-19.

2

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.,

Бабінська Л.В.

 

41.

Актуальні питання викладання дисципліни «Акушерство та гінекологія» іноземним студентам

тези

Матеріали навчально-методичної конференції викладачів БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці, 2011. – С.148.

1

Бербець А.М.. Юзько О.М., Бакун О.В.

 

42.

Застосування екстракорпоральної фармакотерапії в комплексному лікуванні багатоводдя інфекційного генезу у вагітних жінок

 

Рац. пропозиція

№ 46/11

від

18.05.11.

 

1

Бакун О.В.

Ніцович І.Р.

Приймак С.Г.

 


 Виступи на конференціях в 2011 році

  1. Бакун О.В. Вплив плазмаферезу на гуморальний імунітет у жінок з автоімунним оофоритом. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці.

2.    Навчально-методична конференція викладачів БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці.

3.Бакун О.В, Купчанко В.Г. Показники антиоваріальних антитіл у жінок з безпліддям  трубного походження  Міжнародна конференція  з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації 28 травня 2011 р., м. Чернівці.

 

 

 

Comments